Monsignor Frantisek Fuga

Pripomíname si


  Vo svete bol známy a uznávaný, ale my doma a sme o com nevedeli takmer nic. Pred dvadsiatimi rokmi 9. novembra 1987 odišiel na vecnost v kanadskom Hamiltone náš rodák, knaz a roduverný Slovák Mons. František Jozef Fuga (vl.m. Figa).

  S úctou a vdakou sme si jeho zásluhy pripomenuli na sv. omši 9. nov. 2007, na ktorej sa zúcastnili clenovia jeho rodiny, riaditel Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mgr. Ján Eštok, starosta obce Ing. Jozef Král a riaditel školy Mgr. Anton Hirjak.

  Mons. Fuga sa narodil 9. júna 1923 vo Vinnom a bol pokrstený v tunajšom chráme sv. Anny. Vyrastal v pocetnej remeselníckej rodine a vynikal poslušnostou, zbožnostou a láskou k ludom.
  Základné vzdelanie dostal v rodnej obci Vinné a v roku 1944 zmaturoval na michalovskom gymnáziu. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Košiciach, v Bratislave a na Lateránskej univerzite pápežského seminára v Ríme, kde ho kardinál Taglio 5. marca 1950 vysvätil za knaza. Spolužiakom a priatelom v príprave na knažské povolanie mu bol aj kardinál Mons. Jozef Tomko. Ako knaz zacínal v severnom taliansku a v roku 1954 prijal byzantský obrad, odišiel do Kanady, kde bolo treba pôsobil vo farnosti v meste Hamilton medzi slovenskými gréckokatolíkmi.

  Knaz Fuga sa rozhodol natrvalo zastat v Kanade a kedže u nás bola silná protináboženská perzekúcia najmä voci gréckokatolíckej cirkvi, nemohol sa vrátit do rodného kraja. Zmenil si aj meno, aby netrpela jeho rodina. Protináboženský tlak zosilnoval a zasiahol aj pútnické miesto Klokocov a svätynu Panny Márie Klokocovskej, ktorej bol Fuga oddaným ctitelom. Rozhodol preto vybudovat vo svojej farnosti v Hamiltone chrám Panny Márie Klokocovskej (Chram Usnutia Bohorodicky). Za výdatnej pomoci farníkov a jeho vytrvalosti a obetavosti ho biskup Horecký vysvätil v den Fugových 40. narodenín.

  Okrem pastoracnej cinnosti sa venoval aj náboženskej osvete. Vydával casopis Mária, rôzne liturgické prírucky, knihy, kalendáre a mnohé svoje štúdie publikoval v kanadských a amerických casopisoch a tiež v rozhlasovom vysielaní. Na fare mal vlastnú tlaciaren s modernými sádzacími strojmi, sklad kníh, dokumentov, obrazov, casopisov, s ktorými pracoval do neskorých nocí. Ked zomrel predseda Zahranicnej Matice slovenskej Dr. Stanislav Meciar bol Mons. Fuga jednomyselne zvolený ako jej tretí predseda.

  Celý život túžil po samostatnosti Slovenska. Už dávno pred uskutocnením jeho sna v roku 1993 navrhol a dal vyrobit slovenskú zástavu so štátnym znakom uprostred, ktorá prezentuje našu republiku aj dnes.

  Zomrel uprostred plodného života 9. nov. 1987 v Hamiltone, kde je aj pochovaný. Do svojho rodného kraja sa vrátil až symbolicky po smrti, ked Zahranicná Matica slovenská so sídlom v Kanade financne pomohla postavit jeho pomník na kostolnom nádvorí v rodnej obci a zriadit pamätnú izbu v základnej škole, ktorá dnes nesie jeho meno.